Tractament de les dades personals

Les dades de caràcter personal facilitats

Les dades de caràcter personal facilitats a través del present formulari son inclosos en un fitxer titularitat de la Fundació Universitària Vall d’Albaida (endavant FUVA), als efectes de poder contactar amb vostès i atendre, si s’escau, qualsevol sol·licitud d’informació, comentari o suggerència traslladada.

En el cas de validar l’enviament de les dades, s’entendrà que consenteix a FUVA el tractament de les dades per a fins expressats. Les dades de caràcter personal no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els suposats previstos en la Llei.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si s’escau, oposició enviant o presentant un escrit a FUVA – LOPD CONTACTES WEB C/ Plaça Sant Domingo, 24 46870 Ontinyent (València).